انواع بین کابینتی و ویژگی آنها

بین کابینتی چیست؟ از قسمت های مهم هر خانه ای دیوار های آن است. البته اکثر فضای دیوارها با استفاده از کابینت های زمینی و هوایی ‍‍‍‍‍‍پرشده است. اما امرزوه معماران و طراحان برای زییاسازی اشپزخانه از بین کابینتی استفاده می کنند. بین