روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ ها و اهمیت آن در دکوراسیون داخلی روانشناسی رنگ ها به معنی تاثیرات رنگ های موجود در محیط های اطراف بر حالات روحی و ذهن افراد استو می توان از رنگ ها به عنوان عامل کمکی برای درمان بیماری های مختلف، ایجاد تغییرات مثبت در ذهن